Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Język angielski

 

Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzała w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał w klasach I-VIII

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

• Rozumienie ze słuchu
• Znajomość funkcji językowych
• Rozumienie tekstów pisanych
• Znajomość środków językowych
• Wypowiedź pisemna.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-transkrypcja.pdf

Plik dźwiękowy
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.mp3

Egzamin ósmoklasisty- język angielski- arkusz
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf

Zasady oceniania i rozwiązania zadań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-1904-zasady.pdf

Transkrypcja nagrań
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

 

   
© ZSS Augustów